VNC wil nationaal masterplan zonneparken

4/5/2018

VNC wil nationaal masterplan zonneparken

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap roept minister Wiebes (Economische Zaken) en Schouten (Landbouw) op een groot masterplan te vormen voor de energietransitie.

In een brief aan de minister spreekt de vereniging van 'verbijstering' en een 'complete wildgroei aan zonneparken'. Zo stelt zij: 'De regering heeft vele adviesraden en onderzoeksinstellingen die haar met woord en daad kunnen bijstaan. Die staan echter niet ter beschikking aan 12 provincies en 380 gemeenten, die nu in het duister tasten en bij gebrek aan eigen beleid schijnbaar elk plan binnen hun gebied honoreren. Het is vreemd te moeten veronderstellen dat dit over zoveel overheden versnipperde beleid meer op zou leveren dan wanneer de regering in Den Haag doet waartoe zij grondwettelijk verplicht is, namelijk ons land leef- en bewoonbaar houden.'

Dat de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap over een complete wildgroei aan zonneparken spreekt is opmerkelijk. Volgens Nederlandse onderzoekers zijn namelijk de Nederlandse ambities haalbaar met het gebruik van slechts 1,5 procent landbouwgrond. Bovendien zijn er een groot aantal provincies die werken aan provinciaal beleid voor zonnepanelen, zoals de provincie Flevoland.

Onderzoek naar effecten
De vereniging stelt dat voor zonneparken het voorzorgsbeginsel van toepassing zou zijn, omdat er nog weinig onderzoek gedaan is naar de invloed van zonneparken op de biodiversiteit. 'Er dient eerst onderzoek plaats te vinden voordat op grote schaal zonneparken worden aangelegd. En hoewel de effecten van zonnepanelen op de bodem en biodiversiteit nog nauwelijks zijn onderzocht, zijn de resultaten van de tot dusver gedane studies zeer verontrustend. De logica wil dat wanneer er geen licht, water en humus op delen van de bodem komen, die bodem daardoor ernstige schade oploopt. Ook weidevogels, zoogdieren, insecten en amfibieën zullen hierdoor minder foerageergebied krijgen.'

Nog genoeg dakoppervlak beschikbaar
Verder komt de vereniging met een berekening - waarvoor zij geen onderbouwing of bron aanvoert - over de potentie van zonnepanelen op daken. 'In Nederland is geschikt dakoppervlak aanwezig voor maar liefst 270 miljoen zonnepanelen, terwijl momenteel op slechts op 1 procent van deze daken zonnepanelen liggen. Het benutten van al het geschikte dakoppervlak is niet voldoende om Nederland CO2-neutraal te maken, maar wel om twee keer aan de totale elektriciteitsbehoefte van alle Nederlandse huishoudens te voldoen. Daarnaast kunnen dus vuilnisbelten, geluidsschermen/-wallen en braakliggende gronden benut worden. Pas dan komen landbouwgronden in aanmerking en dan vooral die gronden die ecologisch nagenoeg niets meer voorstellen', aldus de vereniging.

Bron: Solar Magazine