Boeren en tuinders cruciaal in energietransitie

13/12/2018

Boeren en tuinders cruciaal in energietransitie

Boeren en tuinders hebben een cruciale rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Totaal produceerde de sector zo’n 26,8 PJ hernieuwbare energie in 2016. Bovendien is de totale emissie van broeikasgassen uit de landbouw tussen 1990 en 2016 met 19% gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

LTO Nederland, de vertegenwoordiger van boeren en tuinders, stelt dat de inspanningen van boeren en tuinders meer aandacht verdienen. Kees van Zelderen, LTO-bestuurder Klimaat en Energie: “De land- en tuinbouwsector zet zich hard in voor de energietransitie. Het rapport onderschrijft het succes van onze inspanningen. Die erkenning is belangrijk, ook met het oog op de toekomst. Wel worden veel cijfers op een hoop gegooid, zodat de bijdrage van boeren en tuinders niet altijd transparant is. Dat moet anders.”

Boeren en tuinders werken al 25 jaar aan reductie broeikasgas
De land- en tuinbouwsector spant zich al 25 jaar in om uitstoot te verminderen. Met succes: de glastuinbouw stoot 1,2 Mton minder kooldioxide uit, terwijl er 40% meer wordt geproduceerd. In de melkveehouderij is sinds 1990 een reductie van 2,1 Mton behaald. De uitstoot van lachgas is met 40% teruggedrongen, oftewel 5,6 Mton. De totale broeikasgasemissie is met 19% gedaald. De doelstellingen van het Agroconvenant, een samenwerkingsprogramma voor ondernemers en overheid, zijn daarmee ruimschoots behaald.

Boer en tuinder zijn belangrijke energieproducenten
Boeren en tuinders produceren bovendien veel hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, maar ook energie verkregen op andere, innovatieve, manieren zoals mestvergisting. Totaal produceerde de sector in 2016 26,8 PJ hernieuwbare energie. Dat is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 500.000 huishoudens. Wel is het verzamelen van cijfers over hernieuwbare energie in de landbouw gefragmenteerd en lastig, aldus RVO.nl. Bovendien zijn de inspanningen niet zichtbaar in de landelijke emissieregistratie, omdat elektriciteitsproductie wordt toegerekend aan de energiesector, in plaats van de landbouwsector.

Boeren dragen bij aan de oplossing klimaatproblematiek
“We zetten ons hard in om als land- en tuinbouwsector energieneutraal, klimaatvriendelijk en betekenisvol te zijn. We oogsten wereldwijd bewondering omdat we vooroplopen, ook op het gebied van duurzaamheid, dankzij ondernemers die gewaardeerd, hoogwaardig en gezond voedsel produceren. Nederland mag daar trots op zijn”, zegt Van Zelderen.

Het Klimaatakkoord kan een belangrijke rol spelen om de ingeslagen weg succesvol voort te zetten. LTO Nederland ziet kansen op het gebied van onder meer duurzame energieopwekking, koolstofvastlegging in de bodem, de teelt van eiwitgewassen en precisielandbouw. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied diermanagement, stalsystemen een mestopslag. Wel zijn een goed handelingsperspectief en een positief prikkelend instrumentarium (zowel beleidsmatig als financieel) noodzakelijk. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid, maar ook voor alle andere partijen die bij het de onderhandelingen voor het klimaatakkoord zijn betrokken.


Bron: LTO Nederland / Melkveebedrijf.nl